top of page

Hala Kotopeky

Jedná se o novostavbu skladové haly náhradních dílů, která se bude realizovat obci Kotopeky. Kromě hlavního objektu jsou řešeny vnitroareálové zpevněné plochy, vnitroareálové vedení elektrické energie NN, nakládání s dešťovými vodami a opěrná zídka.

Projekt skladové haly

Novostavba je tvořena jednou hlavní „lodí“ obdélníkového tvaru s rozměry 45,42x15,42 m, která je zastřešena sedlovou střechou se sklonem 20%. Nosná konstrukce skladové haly je tvořena montovanou ocelovou konstrukcí. Stávající nosnou ocelovou konstrukci tvoří příčné vazby s roztečí v podélném směru 4,5 m, které jsou uloženy na ocelových sloupech. Konstrukce vazby sestává z dvojice vetknutých sloupů do základové patky a tříkloubových trámových vazníků s vodorovným táhlem. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří ocelové vaznice s krytinou z pozinkovaného trapézového plechu. Z hlediska architektonického se jedná o izolovaný objekt vsazený do mírně svažitého terénu, přičemž bude nutné zřízení opěrné zídky na severní a západní straně objektu.

Zastavěná plocha novostavby činí 700 m2 s obestavěným prostorem 4 150 m3

Projekt skladové haly

Slovo investora: 

Mé společnosti dlouhodobě spolupracují s panem Ing. Chytalem. Spolupráce byla vždy od úvodního jednání až po dokončení naprosto bezproblémová a profesionální. O své kompetentnosti svědčí celá řada úspěšně dokončených projektů, které byly odevzdány vždy včas a na velmi vysoké profesní úrovni.  Velmi rád budu spolupráci se společností R-Plan nadále prohlubovat a těším se na další spolupráci.

 

Radek Škvára, jednatel společnosti Radek Škvára, s.r.o.

bottom of page