top of page

Lakovna Pokojov

Projektová dokumentace řeší novostavbu lakovny s administrativní budovou, která se bude realizovat v obci Pokojov. Novostavba je tvořena lakovnou a administrativní budovou, přičemž jsou tyto části funkčně propojeny a tvoří jeden celek. Administrativní budova je tvořena přízemím a druhým nadzemním podlažím, lakovna je tvořena pouze přízemním podlažím. Z hlediska architektonického se jedná o izolovaný objekt osazený do mírně svažitého terénu.

Projekt haly lakovny

Kromě hlavního objektu novostavby lakovny s administrativní budovou jsou v projektové dokumentaci řešeny vnitroareálové zpevněné plochy, rozšíření stávajícího sjezdu, přípojka vodovodu, vnitroareálové vedení vodovodu, přípojka elektrické energie včetně trafostanice, vnitroareálové vedení el. energie, nakládání s odpadními a dešťovými vodami.                                      

 

Administrativní část bude provedena jako zděná ze systémových keramických bloků, zastřešení je navrženo plochou střechou tvořenou železobetonovým stropem, na němž budou provedeny spádové klíny se střešní vpustí. Na administrativní budovu navazuje hala, jejíž nosná konstrukce je navržena jako ocelová, která obsahuje stříkací a tryskací kabinu se související technologií.

Prvky tvořící nosnou část haly lakovny (sloupy, vazníky, táhla, ztužidla apod.) jsou ze strany exteriéru opláštěny fasádními sendvičovými kovovými panely s izolací PUR, zastřešení je navrženo ze střešních sendvičových panelů. V hale využívané jako lakovna je navržen mostový jeřáb nosnosti 5t.

 

Zastavěná plocha novostavby činí 811 m2 s obestavěným prostorem 6 200 m3

bottom of page