top of page

Výrobní hala v Polné

Řešená novostavba výrobní a skladové haly se bude umisťovat do stávajícího oploceného areálu firmy IMA s.r.o.. Novostavba výrobní a skladové haly je tvořena pouze přízemním podlažím. Z hlediska architektonického se jedná o izolovaný objekt vhodně vsazený do středně svažitého terénu. Novostavba bude provedena jako zděná keramických bloků v kombinaci se ztužujícími železobetonovými konstrukcemi (žebry), zastřešení je navrženo ze sedlových sbíjených dřevěných vazníků se sklonem 15°, krytina navržena z tabulí trapézového plechu v červeném odstínu.

Projekt haly

Půdorys novostavby je navržen obdélníkové tvaru s vnějšími rozměry 59,9x21,9 m. Dispozičně je hala rozdělena do třech funkčních celků: Jižní část haly je určena pro skladování, kde budou sestaveny ocelové regály sloužící pro skladování výrobků na bázi dřeva. Druhý funkční celek bude sloužit jako výrobní část haly. Součástí výrobní části haly je i třetí funkční celek, v němž je navržena denní místnost, šatny a hygienické zázemí pro zaměstnance.

       Řešený areál investora, ve kterém je záměr navržen, je již oplocen. Kromě hlavního objektu byly řešeny vnitroareálové zpevněné plochy, opěrná zeď, rozšíření stávajícího sjezdu ze silnice II/348, vnitroareálové vedení vodovodu, vedení energie NN, plynofikace řešené novostavby, nakládání s odpadními a dešťovými vodami.

       Zastavěná plocha novostavby činí 1 311 m2 s obestavěným prostorem 11 800 m3

Slovo investora: 

Ing .Chytal mi vypracoval projektovou dokumentaci na základě věcného a s vstřícného jednání dle mých požadavků. Protože jsem již jednu stavbu vyřizovala sama, nechtěla jsem to více absolvovat. Pan Ing. Chytal vyřídil a zařídil vše nutné ke konečnému výsledku - stavebnímu povolení.

Přeji mu do další práce mnoho zdaru.

Iva Vondráková, jednatelka společnosti IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.

bottom of page