top of page

Hospodaření s vodou


Naše architektonická a projekční kancelář se zabývá především pozemním stavitelstvím. Avšak i zde je nutné řešit, jak bude nakládáno s dešťovými a splaškovými vodami.


Lidé se nás často ptají, jestli se vyplatí investovat do systému, který bude lépe využívat dešťovou vodu a za jak dlouho se tato investice vrátí. Naší odpovědí je jednoznačné ano, protože se investice vrátí hned několikrát. Realizaci systému lze pokrýt až z 50 % uznatelných nákladů prostřednictvím dotace Dešťovka. Návratnost systému se bude odvíjet od více aspektů. Jednak záleží na lokalitě, v které bude instalovaný systém realizován, protože cena pitné vody z vodovodních řadů se zpravidla liší ve městech a na vesnicích. Dále bude záležet, jestli dešťová voda bude zpětně využívána pouze pro zálivku zahrady, nebo také k napouštění bazénů, splachování toalet atd. a v jaké míře se bude dešťová voda pro tyto účely používat. Je třeba si však uvědomit, jak se mohou v budoucnosti vyvíjet ceny za pitnou vodu. Zásoby spodních i povrchových vod, které jsou využívány jako zdroje pitné vody, nejsou nevyčerpatelným zdrojem. Lze tedy očekávat v návaznosti na vysychající Česko znatelné zdražení pitné vody.


Avšak tou největší odměnou při hospodárnějším nakládání s dešťovými vodami je to, že každý z nás může pozitivně ovlivnit celkovou situaci v naší zemi. Je zde jednoznačná potřeba zadržení vody v krajině a k tomu jistě nepřispívají např. meliorace, současné (ne)členění krajiny, betonová koryta řek a potoků, která vodu z krajiny velice rychle odvádí. Nehledě na to, že pokud jsou koryta řek a potoků vybetonována či jinak zpevněna, trasy narovnány, zavdává to v době prudkých dešťů povodním. Tyto věci však málokdo z nás dokáže ovlivnit, avšak nakládání s vodami v našich domácnostech ovlivnit můžeme.


Z těchto důvodů nám dává smysl dotace Dešťovka, které se naše firma aktivně věnuje. Zpracováváme odborné posudky, které je nutné předložit pro schválení dotace. Existují tři systémy, které lze využít. Jedná se o systém pro akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady, systém pro akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady a také třetí systém, který využívá přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody. Je však nutné splnit podmínky, které pro získání dotace musí být splněny. Tyto podmínky jsou blíže rozepsané na našich webových stránkách www.vodanasucho.cz. Je možné nás kontaktovat pro bezplatné posouzení, zda Váš záměr splňuje podmínky pro získání dotace a až následně zpracovat odborný posudek. Při nakládání s veškerými vodami je třeba mít i do budoucna na paměti to, že dešťová voda je jedním z nejcennějších zdrojů, které máme, a je potřeba s ní co nejefektivněji nakládat a zachovat tak dostatek vody pro navazující generace.


92 zobrazení

Comments


bottom of page